โรงเรียนวัดมณีโชติ (เทียมประชานุเคราะห์)
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)
วันที่ 23 พฤษภาคม 2024 8:32 PM
โรงเรียนวัดมณีโชติ (เทียมประชานุเคราะห์)
โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)
หน้าหลัก » บุคลากร

บุคลากร

นางสาวสายพิน แก้วงามประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางธนภรณ์ ขุนทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางบุษบา ถิรรุ่งเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางสาวนัฎฐภรณ์ ศรีสงคราม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ

นางสาวธัญจิรา ดวงแก้ว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นางสาวปุญชรัสมิ์ เทียนทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

นางสาวธนากานต์ เพ็ญตระกูล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววรพร คำไทรแก้ว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : –

นายธนาพล คล้ำจีน
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : –

นางสาวอัญมณี ธีรมิตร
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : –

นางสาวสุพัตรา นามโบราณ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวดลกมล สุรารักษ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4